Băng tải nhựa modular

Sản phẩm
Băng tải nhựa HS-100 (bước 50.8mm)
Băng tải nhựa HS-100-HD (bước 50.8mm)
Băng tải nhựa HS-100-N (bước 50.8mm)
Băng tải nhựa HS-200 (bước 25.4mm)
Băng tải nhựa HS-300 (bước 45.0mm)
Băng tải nhựa HS-400(bước 10.0mm)
Băng tải nhựa HS-500 (bước 25.4mm)
Băng tải nhựa HS-600 (bước 25.4mm)
Băng tải nhựa HS-700 (bước 27.2mm)
Băng tải nhựa HS-700-N (bước 27.2mm)
Băng tải nhựa HS-750 (bước 7.5mm)
Băng tải nhựa HS-800 (bước 50.8mm)
Băng tải nhựa HS-900 (bước 50.8mm)
Băng tải nhựa HS-1000 (bước 19.0mm)
Băng tải nhựa HS-F1000 (bước 25.4mm)
Băng tải nhựa HS-F1500 (bước 15.2mm)
Băng tải nhựa HS-1100 (bước 15.2mm)
Băng tải nhựa HS-1100-N (bước 15.2mm)
Băng tải nhựa HS-1200 (bước 31.75mm)
Băng tải nhựa HS-1400 (bước 50.8mm)
Băng tải nhựa HS-1500 (bước 12.7mm)
Băng tải nhựa HS-1500-N (bước 12.7mm)
Băng tải nhựa HS-1600 (bước 50.8mm)
Băng tải nhựa HS-1700 (bước 38.1mm)
Dòng HS-1800 (bước 63.5mm)
Dòng HS-1900 (bước 50.8mm)
Dòng HS-2000(Fixed Turning Radius 600mm)
Dòng HS-2200 (bước 19.05mm)
Dòng HS-2400 (bước 25.4mm)
Dòng HS-2500 (bước 25.4mm)
Dòng HS-2600 (bước 25.0mm)
Dòng HS-2700 (bước 57.15mm)
Dòng HS-2800 (bước 25.0mm)
Dòng HS-3000 (bước 25.0mm)
Dòng HS-3200 (bước 15.2mm)
Dòng HS-3400 (bước 25.4mm)
Dòng HS-3600 (bước 50mm)
Dòng HS-3800 (bước 50.8mm)
Dòng HS-3900 (bước 50.8mm)
Dòng HS-4000 (bước 5mm)
Dòng HS-4800 (bước 25.4mm)
Dòng HS-6800 (bước 38.1mm)
Dòng HS-8000(Fixed Radius 1000mm)
Dòng HS-LBP1005 (bước 25.4mm)
1
icon_zalod
images